Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Kategorie
 
 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Szanowni klienci,

w niniejszym memorandum informacyjnym chcemy zgodnie z par. 19 ustawy nr 18/2018 Z. z. o ochronie danych osobowych i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej tylko „Ustawa o ochronie danych osobowych“) w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej tylko „Rozporządzenie“) udzielić szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez naszą spółkę.

Prosimy o przeczytanie poniższych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, które przygotowaliśmy w formie pytań, żeby niniejsze memorandum informacyjne było jak najbardziej przejrzyste i praktyczne z punktu widzenia wyszukiwania informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy dzwonić na naszą infolinię:  +48 510 151 999 lub przesłać e-mail na: infopl@farmasi.com

SPIS TREŚCI

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 2. Czyje dane osobowe przetwarzamy?
 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 4. Z jakich źródeł dane osobowe pochodzą?
 5. Do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?
 6. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
 7. Czy jest niezbędne przetwarzanie Państwa danych osobowych?
 8. Komu przekażemy Państwa dane osobowe?
 9. Czy Państwa dane zostaną przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
 10. Czy na naszej stronie dochodzi do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
 11. Jakie są Państwa prawa przy przetwarzaniu danych osobowych?
 12. W jaki sposób można odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest nasza spółka FARMASI CENTRAL EUROPE s.r.o. z siedzibą Stará Vajnorská 147, Bratysława 831 04, REGON: 51 055 261, rejestracja: Rejestr handlowy Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sro, pozycja nr: 122011/B

2. CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Kategoriami osób zainteresowanych są klienci, przedstawiciele handlowi – osoby fizyczne i uczestnicy naszych akcji.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

■ Podstawowe dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

■ Dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail.

■ adres IP

■ Fotografie

4. Z JAKICH ŹRÓDEŁ DANE OSOBOWE POCHODZĄ?

Dane osobowe podane w poprzednim punkcie uzyskujemy bezpośrednio od Państwa. Te dane osobowe podajecie Państwo w umowie zawieranej z naszą spółką lub odpowiedniej zgodzie.

5. DO JAKICH CELÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Realizacji umowy zakupu;
 • Załatwiania reklamacji;
 • Współpracy z przedstawicielami handlowymi;
 • Przesyłania informacji marketingowych;
 • Utrzymywania kontaktów z Państwem;
 • Dokumentowania i prezentowania naszej działalności;
 • Prowadzenia cookies na naszej stronie internetowej,
 • Rozwiązywania ewentualnych sporów.

 

6. JK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nasza spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe uzyskane na podstawie umowy przez okres obowiązywania niniejszej umowy i następnie przez okres, w którym jest to niezbędne na podstawie ustawy o rachunkowości i ustawy o archiwizacji.

Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres 10 lat od jej udzielenia, jeżeli zgoda nie zostanie odwołana wcześniej.

7. CZY JEST NIEBĘDNE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Tak, jest to rzeczywiście niezbędne, żeby nasza spółka przetwarzała Państwa dane osobowe. W przeciwnym razie nie będzie możliwe zawarcie odpowiedniej umowy z Państwem, ani jej realizacja i osiągnięcie innego celu, dla którego udzielacie nam Państwo zgody.

8. KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Kto poza naszą spółką będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim:

 • Spółki doręczające;
 • Nasi przedstawiciele handlowi;
 • Spółka prowadząca księgowość;
 • Firmy marketingowe, z którymi współpracujemy;
 • Nasz turecki partner i producent produktów FARMASI;
 • Adwokaci;
 • Komornicy.

Państwa dane osobowi przekażemy odbiorcom wyłącznie w niezbędnym zakresie i przez niezbędny okres i będziemy dbali o to, żeby tak samo chronili Państwa dane osobowe.

9. CZY PAŃSTWA DANE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO KRAJU TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Nasza spółka reprezentuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej producenta produktów FARMASI i spółkę TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş., z którą ściśle współpracujemy przy poprawie naszych produktów i realizacji umów, Państwa dane osobowe będą przekazywane do Turcji. Zapewniamy Państwa, że przetwarzanie danych osobowych w kraju trzecim będzie się odbywało na podstawie precyzyjnych zasad i z celem zapewnienia najwyższego poziomu ich ochrony.

10. CZY NA NASZEJ STRONIE DOCHODZI DO PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie Państwa danych osobowych.

11. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Właściwe przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dla naszej spółki ważne, a ich ochrona jest naszym priorytetem. Przy przetwarzaniu danych osobowych macie Państwo następujące prawa:

Prawo żądania dostępu do danych osobowych

Macie Państwo prawo wnioskować o potwierdzenie od naszej spółki, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i jeżeli tak, macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do informacji o przetwarzaniu w następującym zakresie:

 • O celach przetwarzania danych osobowych;
 • O kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 • O odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym przekazano lub mają zostać przekazane dane osobowe;
 • O okresie przechowywania danych osobowych;
 • O Państwa prawach i to o prawie do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, o prawie do sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o prawie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 • O źródle Państwa danych osobowych, jeżeli nie uzyskaliśmy ich od Państwa;
 • O tym, czy dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania;
 • O naszych gwarancjach dla Państwa w przypadku przekazania danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Macie Państwo prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, ale w przypadkach ponownych wniosków mamy prawo do naliczenia odpowiedniej opłaty odpowiadającej naszym kosztom administracyjnym.

Prawo do sprostowania

Przetwarzamy Państwa nieaktualne lub niedokładne dane osobowe? Zmieniliście Państwo na przykład adres zamieszkania? Prosimy o poinformowanie nas o tym, a sprostujemy Państwa dane osobowe.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – możecie Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli dojdzie do którejś z poniższych sytuacji:

 • dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały uzyskane lub w inny sposób przetwarzane;
 • odwołaliście Państwo zgodę, na której podstawie Państwa dane osobowe były przetwarzane i nie ma żadnego innego powodu prawnego do ich przetwarzania,
 • został wniesiony sprzeciw przeciwko byciu przedmiotem podejmowania decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i nie istnieją żadne przeważające przyczyny prawne dla takiego ich przetwarzania lub wnieśliście Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane osobowe muszą zostać wykreślone z powodu spełnienia obowiązku prawnego określonego w Ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie odrębnej lub umowie międzynarodowej, która odnosi się do naszej spółki;
 • Państwa dane osobowe zostały uzyskane w związku z ofertą usług spółki informatycznej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – możecie Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli dojdzie do którejś z poniższych sytuacji:

 • został wniesiony sprzeciw przeciwko prawidłowości danych osobowych i to w okresie wymaganym do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych osobowych;
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale zamiast usunięcia żądacie Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 • Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do pierwotnego celu, ale potrzebne są Państwu do realizacji roszczenia prawnego;
 • został wniesiony sprzeciw przeciwko byciu przedmiotem podejmowania decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i to w okresie do momentu sprawdzenia, czy mamy uzasadnione powody do ich przetwarzania, które przeważają nad Państwa uprawnionymi powodami.

Prawo do przekazania danych

Jeżeli żądacie Państwo, żebyśmy przekazali Państwa dane osobowe innej spółce, przekażemy Państwa dane osobowe w odpowiednim formacie podanemu przez Państwa podmiotowi, jeżeli nie będą tego uniemożliwiać  żadne ustawowe lub inne znaczące przeszkody.

Prawo sprzeciwu w związku ze zautomatyzowanym, indywidualnym podejmowaniem decyzji

Jeżeli stwierdzicie Państwo lub uważacie, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ochroną Państwa życia prywatnego i osobistego lub niezgodnie z przepisami prawa, prosimy o kontakt z nami i żądanie wyjaśnienie lub usunięcia niewłaściwego stanu. Sprzeciw można również złożyć bezpośrednio przeciwko zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych

Jako osoba zainteresowana macie Państwo prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, Republika Słowacka w myśl par. 100 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto może skorzystać z prawa?

Z poszczególnych praw można skorzystać w naszej spółce i to telefonicznie pod numerem: +48 510 151 999, poprzez wysłanie e-maila na adres: infopl@farmasi.com lub w pisemnym wniosku przesłanym do siedziby spółki lub na adres korespondencyjny: Farmasi Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa

W jakim czasie można się spodziewać odpowiedzi od spółki?

Odpowiedzi i ewentualne informacje o podjętych działaniach przekażemy Państwu jak najszybciej, najpóźniej jednak w terminie jednego miesiąca. W przypadku potrzeby ze względu na złożoność i ilość wniosków możemy ten termin przedłużyć do dwóch miesięcy. O przedłużeniu wraz z uzasadnieniem będziemy Państwa informowali.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ODWOŁAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oparta jest o zasadę dobrowolności. To znaczy, że można ją odwołać kiedykolwiek.

Co powinno zawierać odwołanie zgody?

■ Kto składa odwołanie. Prosimy o podanie Państwa imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i daty urodzenia, żebyśmy mogli Państwa zidentyfikować.

■ Komu składamy odwołanie. Odwołanie prosimy zaadresować do: FARMASI CENTRAL EUROPE s.r.o.

■ Informację o tym, że odwołujecie Państwo udzieloną zgodę lub że nie życzycie sobie Państwo, żebyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe dla określonego celu, dla którego została udzielona. W przypadku jeżeli cel nie zostanie podany, będziemy to uważali za odwołanie wszelkich zgód na przetwarzanie danych osobowych, których Państwo nam udzieliliście.

W jaki sposób mogę dokonać odwołania zgody?

■ Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można wykonać w formie pisemnej na adres Farmasi Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, przesłać e-mailem lub odwołać zgodę za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja