Ogólne warunki handlowe

Kategorie
 
 
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne warunki handlowe

 

Preambuła

 

 1. Spółka FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą Stará Vajnorská 147, Bratysława - dzielnica Nové Mesto 831 04, REGON: 51 139 791, rejestracja: Rejestr handlowy Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sro, pozycja nr: 123351/B jako Sprzedający prowadzi E-shop www.farmasi.pl  i w związku z tym wydaje niniejsze Ogólne warunki handlowe (dalej również "OWH“).
 2. Sprzedający za pośrednictwem E-shopu www.farmasi.pl sprzedaje Towar w nim wystawiony na poniższych warunkach. Dostęp do niego i sposób jego użytkowania określony jest w niniejszych OWH.
 3. Poprzez rejestrację na portalu www.farmasi.pl Nabywca akceptuje niniejsze OWH. Każdy Nabywca powinien regularnie odwiedzać tę stronę, żeby jak najszybciej zapoznał się z ewentualnym  zmianami OWH.

 

I. Definicja pojęć

 

E-shop:                      to strona internetowa www.farmasi.pl

Sprzedający:              to spółka FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą Stará Vajnorská 147, Bratysława - dzielnica Nové Mesto 831 04, REGON: 51 139 791, rejestracja: Rejestr handlowy Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sro, pozycja nr: 123351/B.

Nabywca:                  to osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w E-shopie i realizująca zakup Towaru w E-shopie

Konto użytkownika: to wygenerowane przez E-shop konto w czasie rejestracji Nabywcy, za którego pośrednictwem Nabywca realizuje zakup Towaru w E-shopie

Nazwa użytkownika:to adres e-mail Nabywcy

Hasło:                        jest kombinacją co najmniej 8 znaków złożonych z cyfr, wielkich i małych liter, które Nabywca wprowadza na swoje konto E-shop

Towar:                        to produkty marki FARMASI oferowane przez Sprzedającego w E-shopie

Zamówienie:             to czynność wyrażająca wolę Nabywcy do zawarcia umowy zakupu z Sprzedającym, której przedmiotem jest zakup wybranego Towaru.

Umowa:                     to stosunek umowny między Sprzedającym i Nabywcą, który powstanie po wysłaniu Zamówienia i potwierdzeniu jego odbioru przez Sprzedającego.

Cena całkowita:        to cena całego zakupu, która określona jest jako suma cen poszczególnych pozycji Towaru, ceny wysyłki, ceny pobrania i kosztów ubezpieczenia Towaru.

 

II. Rejestracja

 

 1. Obowiązkowym warunkiem zakupu Towaru za pośrednictwem E-shopu jest darmowa rejestracja Nabywcy. Tylko zarejestrowany użytkownik – Nabywca ma możliwość zamówienia Towaru i zawarcia Umowy.
 2. Nabywca dla celów rejestracji zobowiązany jest do przekazania wszelkich danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe, co do których oświadcza, że są prawdziwe, kompletne i właściwe. Podanie innych danych nieoznaczonych w formularzu jako obowiązkowe podlega wyłącznej decyzji Nabywcy, Sprzedający nie wymaga podawania innych danych. W przypadku jeżeli okaże się, że którekolwiek dane podane przez Nabywcę są nieprawdziwe, niepełne lub błędne, Nabywca odpowiada za całą szkodę powstałą w wyniku tego faktu.
 3. Po rejestracji Nabywca zobowiązany jest do podania danych do logowania – Nazwa użytkownika i Hasło za ich pośrednictwem zostanie mu umożliwiony dostęp do jego Konta użytkownika. Nabywca zobowiązuje się do utrzymywania swojej Nazwy użytkownika i Hasła w bezpiecznym miejscu i ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek użytkowanie swojego Konta użytkownika. Sprzedający nie odpowiada za szkodę spowodowaną w wyniku nieuprawnionego użytkowania Konta użytkownika Nabywcy.
 4. Po dokonaniu rejestracji, do Nabywcy na adres e-mail, który to adres Nabywca podał jako swoją Nazwę Loginu, zostanie wysłana wiadomość zawierająca instrukcję aktywacji Konta użytkownika. Korzystanie z konta użytkownika, będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy konto zostało aktywowane poprawnie.

 

III. Zasady zamawiania Towaru

 

 1. Każdy Towar ma w E-shopie www.farmasi.pl stworzoną swoją stronę, która zawiera szczegółowy opis produktu, jego skład i zastosowanie, jak również cenę, za jaką jest sprzedawany (z VAT).
 2. Nabywca zamawia Towar, którym jest zainteresowany w taki sposób, że klikając lewym przyciskiem myszy na przycisk "Do koszyka" wstawi go do „Koszyka“. Następnie Nabywca będzie miał możliwość kontynuowania zakupów lub zakończenia Zamówienia.
 3. Sprzedający w żaden sposób nie odpowiada za ewentualne opóźnienie dostawy lub niedostarczenie Towaru, do którego dojdzie w wyniku podania błędnych lub inaczej niewłaściwych danych przez Nabywcę przy wprowadzaniu Zamówienia.
 4. Zamówienie Towaru – wybrane pozycje Towaru i wartość zakupów, Nabywca może kiedykolwiek sprawdzić w podglądzie „Koszyka“.
 5. Zamówienie Towaru Nabywca zakończy w podglądzie „Koszyka“ poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych danych włącznie ze sposobem dostawy Towaru i potwierdzeniem i wysłaniem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie ze zobowiązaniem zapłaty“. Zamówienie może zakończyć wyłącznie zarejestrowany Nabywca, tak więc po tym, jak Nabywca potwierdzi, że zapoznał się z brzmieniem niniejszych OWH.
 6. Poprzez wysłanie Zamówienia, tak więc kliknięcie przycisku „Zamówienie ze zobowiązaniem zapłaty“, Nabywca tak samo oświadcza, że został poinformowany w wystarczającym stopniu o właściwościach zamawianego Towaru i Cenie całkowitej, którą za niego musi zapłacić.
 7. Przy wysyłce zamówienia E-shop automatycznie wygeneruje raport w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres e-mail Nabywcy wprowadzony przy rejestracji, jako Nazwa użytkownika. Wspomniany raport potwierdzi skuteczne złożenie Zamówienia i fakt przesłania zamówienia do Sprzedawcy, co nie jest jednak jednoznaczne z potwierdzeniem akceptacji warunków, ani zawarciem Umowy.

Zawarcie Umowy nastąpi w chwili wysłania do Nabywcy na adres email podany podczas rejestracji, wiadomości informującej o zmiane statusu Zamówienia i przekazanie Zamówienia do realizacji dostawy Towaru i potwierdzającej nabycie towaru po ustalonej cenie.

 

 

IV. Cena i dostępność Towaru

 

 1. Cena Towaru podana jest na stronie Towaru w E-shopie. Podana cena obejmuje VAT.
 2. Cena Towaru nie obejmuje ceny przesyłki, ceny pobrania ani kosztów ubezpieczenia Towaru.
 3. Cena przesyłki, cena pobrania i koszty ubezpieczenia Towaru podane są w podglądzie „Koszyka“ przy każdym rodzaju transportu i płatności.
 4. Cena całego zakupu zostanie określona jako suma cen poszczególnych pozycji Towaru, ceny wysyłki, ceny pobrania i kosztów ubezpieczenia Towaru.
 5. Nabywca zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny całkowitej w terminie zgodnym z wybranym sposobem płatności na podstawie artykułu V.
 6. Jeżeli mimo dołożenia wszelkich starań przez Sprzedającego mających na celu zapewnienie odpowiednich szczegółów związanych z Towarem i cenami na stronach E-shopu mogą się pojawić błędy. W przypadku jeżeli Nabywca zamówi Towar, którego cena lub inny szczegół jest błędny, Sprzedający poinformuje go o tym fakcie bez zbędnej zwłoki i wezwie go do ponownego potwierdzenia Zamówienia w odpowiednim terminie, ale już z właściwymi szczegółami lub wezwie Nabywcę do anulowania Zlecenia. Jeżeli w takim przypadku Nabywca już zapłacił cenę za Towar, po anulowaniu Zamówienia zostanie mu ona zwrócona w pełnej wysokości. Po bezskutecznym upływie terminu do odniesienia się Nabywcy do zmiany Zamówienia, Zamówienie będzie uważane za anulowane.
 7. W przypadku widocznej nieprawidłowości w cenie na przykład podanej jako 0 Euro lub innego widocznego błędu lub w przypadku obiektywnych powodów uniemożliwiających lub zasadniczo utrudniających dostawę Towaru po stronie Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia Zamówienia Nabywcy.
 8. W przypadku jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będzie można Nabywcy dostarczyć, któregoś z zamówionych Towarów, Sprzedający Zamówienia takiego Towaru nie potwierdzi i to w stosunku do takiego Towaru nie zostanie zawarta Umowa. Jeśli w takim przypadku Kupujący zapłacił już cenę za Towar, cena za te Towary zostanie w całości zwrócona Nabywcy.
 9. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca może, zgodnie z warunkami określonymi w Planie Marketingowym, mieć prawo do ustalenia zniżki na Towary. Nabywca, który nie zgadza się jednocześnie z Umową niniejszym zgadza się na przeniesienie należności z tytułu rabatu na cenę Towaru na innych Nabywców zgodnie z Umową handlową. Proces składania i płacenia rabatów jest regulowany przez Plan Marketingowy. Przepis § 25 ust. 6 ustawy nr. 222/2004 Z.z. podatek od wartości dodanej, ze zmianami, będą miały zastosowanie odpowiednio.

 

 

 

V. Sposób płatności za zamówiony Towar

 

 1. Zapłata za Towar zamówiony w Sklepie internetowym może być dokonana z góry przelewem bankowym ; lub gotówką przy odbiorze.

Sposób płatności Nabywca wybierze w podglądzie „Koszyka“ przy wypełnianiu danych zamówienia zgodnie z artykułem III. OWH.

 1. Przy płatności z góry przelewem[1] informacje wymagane do przelewu zostaną do Nabywcy przesłane e-mailem o potwierdzeniu Zamówienia. Po otrzymaniu tego potwierdzenia Nabywca wpłaci Cenę całkowitą na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 14 dni od otrzymania e-maila. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedającego Zamówienie uzyska status aktywny i Towar zostanie wysłany do Nabywcy, jako przesyłka polecona. Termin dostawy (7 dni) zaczyna swój bieg od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do odesłania Towaru do momentu zapłaty ceny w pełnej wysokości.
 2. Przy korzystaniu z płatności za pobraniem Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego na adres podany przez Nabywcę, jako przesyłka polecona za pobraniem. Cenę całkowitą Nabywca opłaci gotówką przy odbiorze Towaru.
 3. Bony zakupowe i kupony rabatowe można wykorzystać wyłącznie przy płatności za pobraniem.

 

VI. Termin dostawy

 

 1. Towar zostanie do Nabywcy doręczony w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedającego w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą lub od dnia, kiedy Sprzedający potwierdził Zamówienie w przypadku płatności za pobraniem.
 2. Towar uważany jest za odebrany przez Nabywcę w momencie, kiedy Nabywca lub wyznaczona przez niego osoba trzecia za wyjątkiem przewoźnika odbierze wszystkie części zamówionego Towaru.
 3. Nabywca zobowiązany jest do przejrzenia Towaru przy jego dostarczeniu i poinformować o wszystkich widocznych wadach i uszkodzeniach dostarczonego Towaru. Sprzedający nie odpowiada za wady, które nabywca mógł stwierdzić przy oględzinach (tzw. wady widoczne). Sprzedający za takie wady nie odpowiada nawet wtedy, jeżeli Nabywca nie skorzystał z możliwości dokonania oględzin Towaru.

 

VII. Sposób doręczenia zamówionego Towaru

 

 1. Doręczenie Towaru zostanie dokonane za pośrednictwem kuriera i będzie się opierało o określone warunki doręczenia przesyłek pocztowych.

 

VIII. Odstąpienie od Umowy i reklamacja

 

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy i zwrotu zamówionego Towaru w terminie 14 dni od odebrania Towaru i to również bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od Umowy należy w terminie 14 dni przesłać do Sprzedającego zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy. Termin na odstąpienie od Umowy uważany jest za zachowany, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy zostało przesłane przez Sprzedającego najpóźniej ostatniego dnia wyżej wymienionego terminu.
 2. Nabywca ma prawo do odstąpienia od Umowy również przed odebraniem Towaru.
 3. Nabywca może odstąpić również tylko od części Umowy – tj. w stosunku tylko do któregoś z Towarów zamówionych w ramach Zamówienia. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy składane jest pisemnie pod adresem Farmasi Cosmetics Slovakia, ul Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland lub w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@farmasi.com.
 4. Zawiadomienie o odstąpieniu można złożyć również przy wykorzystaniu formularza o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik do OWH Załącznik nr 1.
 5. Dokonanie Zwrotu, wykonane przez którąkolwiek ze stron Zwrotu (Towarów i Pieniędzy) nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni po dacie odstąpienia od Umowy.

Sprzedający nie ma obowiązku zwrócenia Nabywcy ceny łącznie z kosztami przesyłki przed tym zanim Towar zostanie do niego doręczony lub zanim Nabywca nie wykaże przesłania Towaru z powrotem Sprzedającemu.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Towaru poprzez wysłanie go do Poczty Słowackiej na Farmasi Cosmetics Slovakia, Relaksowa 27, 43-300 Bielsko-Biała.

Nabywca przy odstąpieniu od Umowy ponosi wszelkie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu.

 1. Zwracany Towar musi być identyczny z Towarem, którego zwrot został zadeklarowany przez Nabywcę, nie może zostać uszkodzony, użyty (zdjęte opakowanie ochronne lub otwarty) lub skonsumowany, nawet w części. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu. Zwrot towarów wbrew zobowiązaniom Kupującego określonym w niniejszym punkcie nie będzie uważany za wiążący i uniemożliwi odstąpienie od Umowy, a Nabywca nie będzie uprawniony do zwrotu Towaru. Zwracany Towar nie może być wymieniony na Towar inny.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu 24-miesięczną Gwarancję na zakupione Towary.

Gwarancja zaczyna swój bieg w momencie odebrania Towaru.

 1. Nabywca może zareklamować zakupiony Towar zgodnie z Regulaminem reklamacji dostępnym na stronie internetowej www.farmasi.pl.
 2. Nabywca może złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją listem poleconym
  (załączając dokument potwierdzenia dostawy Towaru oraz dowód zapłaty za zamówiony Towar) na adres Farmasi Cosmetics Slovakia, ul Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Poland lub e-mailem: reklamacje@farmasi.com

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający w związku z realizacją Umowy, jak również innymi celami określonymi przez Sprzedającego przetwarza jego dane osobowe.
 2. Nabywca może się kiedykolwiek zapoznać z przetwarzaniem jego danych osobowych w dokumencie „Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych“ dostępnym na stronie internetowej www.farmasi.pl.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający i Nabywca zobowiązują się do rozwiązywania wzajemnych sposób w pierwszej kolejności polubownie na drodze pozasądowej. W przypadku, że mimo obustronnego maksymalnego starania o rozwiązanie sporu nie uda się sporu rozwiązać, określona zostaje właściwość słowackich sądów dla rozpatrywania tych sporów.
 2. Prawa i obowiązki nieuregulowane w niniejszych OWH oparte są o właściwe postanowienia ustawy nr 40/1964 Zb., Kodeks cywilny w brzmieniu przepisów późniejszych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące na terytorium Republiki Słowackiej[2]. Stosunki prawne regulowane są przez system prawny Republiki Słowackiej i to również w przypadku, jeżeli Nabywca nie jest obywatelem Republiki Słowackiej, nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Słowackiej.
 3. Jeżeli któreś z postanowień niniejszych OWH stanie się nieważne lub niemożliwe do realizacji, nie powoduje to nieważności ani braku możliwości realizacji pozostałych postanowień niniejszych OWH, jeżeli takie postanowienie można oddzielić od OWH jako całości. Strony umowy dołożą wszelkich starań, żeby takie postanowienie zastąpić nowym postanowieniem, które swoją treścią i celem będzie jak najbliższe treści i celowi nieważnego lub niemożliwego do realizacji postanowienia.     
 4. Nabywca zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o każdej zmianie danych, w przypadku naruszenia tego obowiązku Sprzedający nie odpowiada za żadną szkodę spowodowaną w taki sposób Nabywcy i Nabywca nie może się odnosić do naruszenia niniejszych OWH przez Sprzedającego, dla których składa się doręczenie jakiegokolwiek pisma.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian niniejszych OWH. Zmiana OWH nie wymaga zawarcia pisemnej Umowy, Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany OWH. Zmiany będą obowiązywać z chwilą ich ogłoszenia w dniu wskazanym w Powiadomieniu o zmianie OWH, przesłanym Kupującemu pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji lub w Powiadomieniu opublikowanym na stronie internetowej www.farmasi.pl i obejmować będą one wszystkie Zamówienia złożone w dniu ogłoszenia zmiany lub w dowolnym czasie po niej.

 

Niniejsze OWH wchodzą w życie w dniu 1 sierpnia 2018.

                                                                                        

Właściwy organ nadzoru:

P. O. BOX 29

Słowacka Inspekcja Handlowa

Prievozská 32

827 99 Bratislava 27

Republika Słowacka

 

 

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

OD UMOWY

 

(prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w przypadku, jeśli chcecie Państwo odstąpić od umowy)

 

Sprzedający jako adresat:

FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o.

Siedziba:         Stará Vajnorská 147

            Bratysława - dzielnica Nové Mesto 831 04

            Republika Słowacka

E-mail: infopl@farmasi.com

 

Nabywca:

Imię i nazwisko / Nazwa

.........................................................................

Adres pobytu stałego / Siedziba:

.........................................................................

.........................................................................

Data urodzenia / REGON:

.........................................................................

 

Niniejszym zawiadamiam(y), że odstępuję(my) od Umowy nr ............ na dostawę następującego Towaru:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

Powód odstąpienia (tylko jeżeli jest wymagany na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych):

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

Numer rachunku bankowego (tylko jeżeli jest wymagany na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych):

.........................................................................

 

Data:               ...............................................

 

Podpis Nabywcy (tylko jeżeli formularz składany jest w postaci papierowej)

 

 

 

 

            ...............................................

 

 

[1] Ta forma płatności powinna zostać wybrana tylko, jeżeli Nabywca korzysta z usługi bankowości elektronicznej, przy której jego pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na rachunek Sprzedającego.

[2] przede wszystkim ustawa nr 102/2014 Z.z. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej zdalnie lub umowy zawartej poza pomieszczeniami prowadzenia działalności sprzedającego; ustawa nr 250/2007 Z.z. o ochronie konsumenta; ustawa nr 122/2013 Z.z. o ochronie danych osobowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja