Obchodné podmienky

Kategorie
 
 
 
 
 

Warunki handlowe i warunki reklamacji

REGULAMIN REKLAMACJI

spółki

FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o.

z siedzibą Stará Vajnorská 147, Bratysława - dzielnica Nové Mesto 831 04

REGON: 51 139 791

wpisana do Rejestru handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sro, pozycja nr: 123351/B.

E-mail: reklamacja@farmasi.com

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z postanowieniem par. 18 ust. 1 ustawy nr 250/2007 Z. z. o ochronie konsumenta i o zmianie ustawy Słowackiego Zgromadzenia Narodowego nr 372/1990 Zb. o wykroczeniach w brzmieniu przepisów późniejszych (dalej tylko „ustawa o ochronie konsumenta) spółka FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą Stará Vajnorská 147, Bratysława - dzielnica Nové Mesto 831 04, REGON: 51 139 791, rejestracja: Rejestr handlowy Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sro, pozycja nr: 123351/B (dalej tylko „sprzedający") wydaje następujący regulamin reklamacji, w którym nabywcy (konsumenci) zostają poinformowani o zakresie, warunkach i sposobie składania reklamacji, włącznie z informacjami o tym, gdzie można złożyć reklamację.
 2. Poszczególne pojęcia wymienione w niniejszym regulaminie reklamacji mają, zgodnie z ustawą o ochronie konsumenta następujące znaczenie:
 • Reklamacja – skorzystanie z prawa do odpowiedzialności za wady produktu lub usługi,
 • Konsument – osoba fizyczna lub prawna, która przy zawieraniu umowy nie działa w ramach przedmiotu swojej działalności gospodarczej, ale zakupuje produkty i korzysta z usług na potrzeby osobiste lub na potrzeby członków swojego gospodarstwa domowego,
 • Sprzedający – przedsiębiorca, który konsumentowi oferuje lub sprzedaje produkty lub świadczy usługi na jego rzecz,
 • Rozpatrzenie reklamacji – zakończenie postępowania reklamacyjnego poprzez przekazanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu, wypłatę proporcjonalnego rabatu od ceny produktu, pisemne wezwanie do odbioru świadczenia lub uzasadnione odrzucenie reklamacji.
 • Cena sprzedaży - końcowa cena włącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkich pozostałych podatków za jednostkę produktu lub za określoną ilość produktu,
 • E-shop – strona internetowa www.farmasi.pl, za pośrednictwem której dochodzi do oferowania i sprzedaży produktów oferowanych przez sprzedającego,
 • Produkt – towar marki kosmetycznej FARMASI (dalej tylko „towar“).
 1. Regulamin reklamacji odnosi się do sprzedaży towaru w e-shopie sprzedającego www.farmasi.pl. Jeżeli w dalszym tekście niniejszego regulaminu reklamacji pojawia się oznaczenie „sprzedający“ to jest to spółka FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o, jeżeli w tekście pojawia się oznaczenie „nabywca“ to jest to konsument w myśl definicji wymienionej w punkcie 2. b).
 2. Regulamin reklamacji:
 • w sposób widoczny umieszczony jest na stronach e-shopu www.farmasi.pl.

 

II. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający odpowiada za wady, które posiada sprzedany towar przy jego odbiorze przez nabywcę (tj. przy odbiorze osobistym lub przy doręczeniu przesyłki zawierającej kupiony towar) lub które pojawią się w okresie gwarancji. Nabywca zobowiązany jest do obejrzenia przekazywanego towaru przed przyjęciem. Sprzedający nie odpowiada za wady, które nabywca mógł stwierdzić przy oględzinach (tzw. wady widoczne). Sprzedający za takie wady nie odpowiada nawet wtedy, jeżeli kupujący nie skorzystał z możliwości dokonania oględzin przekazywanej rzeczy.
 2. Za wadę towaru nie można uważać takiej wady, która powstała w trakcie okresu gwarancji w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania towaru lub postępowania z towarem po stronie nabywcy.
 3. Sprzedający nie odpowiada za wadę towaru, która była powodem obniżenia ceny, tj. sprzedający nie odpowiada za wadę towaru, z powodu której udzielił nabywcy rabatu. Przy rzeczach używanych nie odpowiada za wady spowodowane przez ich używanie.
 4. Sprzedający również nie odpowiada za wady towaru, które zostały spowodowane po przyjęciu towaru:
 • poprzez naturalne zużycie lub wykorzystanie,
 • w wyniku żywiołów naturalnych (np. ogień),
 • poprzez niewłaściwe użytkowanie towaru niezgodnie z celem, do którego przeznaczony jest towar,
 • poprzez niewłaściwą konserwację towaru niezgodnie z poleceniami producenta lub sprzedającego,
 • poprzez przechowywanie towaru w niewłaściwym środowisku (np. wystawiony na nadmierną wilgotność, długotrwałe promienie słoneczne, niską lub wysoką temperaturę),
 • poprzez uszkodzenie mechaniczne,
 • poprzez niefachową ingerencję (np. samowolna modyfikacja towaru).

 

III. Okres gwarancji

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 2. Dłuższy okres gwarancji niż podany w poprzednim punkcie stosowany jest wyłącznie poprzez oświadczenie sprzedającego w karcie gwarancyjnej wystawionej nabywcy. Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę i siedzibę sprzedającego, treść gwarancji, jej zakres i warunki, długość okresu gwarancji i dane wymagane do skorzystania z gwarancji, jeżeli karta gwarancyjna nie zawiera wszystkich wymaganych danych, nie powoduje to nieważności gwarancji. W pozostałych przypadkach sprzedający zobowiązany jest do wystawienia karty gwarancyjnej wyłącznie na wniosek nabywcy, jeżeli natura sprawy to umożliwia, w miejsce karty gwarancyjnej wystarczy wystawienie dowodu zakupu.
 3. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od momentu odbioru towaru przez nabywcę. W przypadku rozpatrzenia reklamacji poprzez naprawę, okres od złożenia reklamacji do czasu, kiedy nabywca był uprawniony po zakończeniu do odbioru rzeczy, wliczany jest do okresu gwarancji. W przypadku wymiany towaru w wyniku reklamacji, jeżeli dojdzie do wymiany towaru, okres gwarancji rozpocznie swój bieg ponownie po odbiorze nowego towaru.
 4. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru, dla których obowiązuje okres gwarancji, ustaną, jeżeli nie zostały zastosowane w okresie gwarancji.

 

IV. Wykorzystanie odpowiedzialności za wady (reklamacja)

 1. Reklamację składa się u sprzedającego odsyłając reklamowaną przesyłkę rejestrowaną za potwierdzeniem nadania, (nie za pobraniem) na Farmasi Cosmetics Slovakia, Relaksowa 27, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Nabywca musi reklamować wady u sprzedającego bez zbędnej zwłoki po tym, jak miał możliwość obejrzenia towaru. Nabywca musi zgłosić wadę najpóźniej w terminie 24 miesięcy od odbioru towaru, jeżeli w tym terminie nie zgłosi wady, prawo do reklamacji ustanie.
 3. Przy reklamacji należy wraz z towarem przesłać / dowód zakupu z widoczną ceną zakupu, (tj paragon), ewentualnie kartę gwarancyjną, jeżeli została wystawiona – bez tych dokumentów towar nie zostanie przyjęty do reklamacji.

 

V. Obowiązki sprzedającego w przypadku reklamacji

 1. Jeżeli nabywca w sposób właściwy złoży reklamację, sprzedający, względnie przez niego upoważniona osoba pouczy nabywcę o prawach wymienionych w następującym artykule niniejszego regulaminu reklamacji.
 2. Sprzedający zobowiązany jest wystawić potwierdzenie zawierające datę wpłynięcia reklamacji. Jeżeli reklamacja została złożona za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji, sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego potwierdzenie nabywcy przyjęcia złożonej reklamacji, jeżeli nie jest to możliwe nabywca musi potwierdzenie doręczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji, potwierdzenie przyjęcia złożonej reklamacji nie musi zostać doręczone, jeżeli nabywca ma możliwość wykazania złożenia reklamacji w inny sposób.
 3. Na podstawie decyzji nabywcy, którą podejmuje na podstawie swoich praw, sprzedający zobowiązany jest do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji i to w następujących terminach:
 •  
 • w skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji,
 • w uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeżeli wymagana jest skomplikowana ocena techniczna stanu produktu, najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 1. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji sprzedający rozpatrzy reklamację w następujących terminach:
 • natychmiast,
 • w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji,
 1. Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia pisemnego dokumentu o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji,
 2. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub ma prawo do wymiany produktu na nowy produkt.
 3. Jeżeli złożył reklamację produktu w czasie pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedający może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie tylko na podstawie specjalistycznej oceny, bez względu na wynik oceny specjalistycznej od nabywcy nie można wymagać pokrycia kosztów oceny specjalistycznej ani innych kosztów związanych z oceną specjalistyczną.
 4. Jeżeli nabywca złożył reklamację po 12 miesiącach od zakupu i sprzedający ją odrzucił, osoba, która rozpatrzyła reklamację zobowiązana jest w dokumencie o rozpatrzeniu reklamacji podać, komu nabywca może wysłać produkt do oceny specjalistycznej. Jeżeli produkt został wysłany do oceny specjalistycznej do określonej osoby, koszty oceny specjalistycznej, jak i wszystkie pozostałe z tym związane poniesione koszty pokrywa sprzedający bez względu na wynik oceny specjalistycznej. Jeżeli nabywca w ocenie specjalistycznej wykaże odpowiedzialność sprzedającego za wadę, może ponownie złożyć reklamację; w czasie oceny specjalistycznej okres gwarancji zostaje zatrzymany. Sprzedający zobowiązany jest do opłacenia nabywcy w terminie 14 dni od ponownego złożenia reklamacji wszystkich kosztów oceny specjalistycznej, jak również wszystkich z tym związanych celowo poniesionych kosztów. Ponownie złożonej reklamacji nie można odrzucić.

 

VI. Prawa nabywcy w przypadku właściwie złożonej reklamacji

 1. Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć, nabywca ma prawo do tego, żeby została bezpłatnie, terminowo i odpowiednio usunięta. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Nabywca zamiast skorzystać z możliwości usunięcia wady, może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wymianę artykułu lub w przypadku, gdy wada dotyczy jedynie jednego z elementów zamówienia tj jednego z zakupionych produktów, pod warunkiem, iż nie spowoduje to nieadekwatnych do wartości wadliwego towaru lub stopnia wadliwości kosztów dla sprzedającego.. Sprzedający może zawsze zamiast usunięcia wady rzecz wadliwą za sprawną, jeżeli u nabywcy nie powoduje to poważnych probelmów
 2. Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która broni w tym, żeby rzecz można było właściwie użytkować jak rzecz bez wady, nabywca ma prawo do wymiany rzeczy lub ma prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli chodzi o inne wady niemożliwe do usunięcia, nabywca ma prawo do odpowiedniego rabatu od ceny rzeczy.
 4. Jeżeli rzecz sprzedawana za niższą cenę lub używana rzecz ma wadę, za którą odpowiada sprzedający, nabywca zamiast prawa do wymiany rzeczy ma prawo do odpowiedniego rabatu.
 5. Nabywca ma prawo do zapłacenia niezbędnych kosztów, które powstaną po jego stronie w związku z złożeniem reklamacji. Z tego prawa należy skorzystać u sprzedającego najpóźniej w terminie, w jakim należy określić wady, inaczej prawo ustaje.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 1.8.2018
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu reklamacji; zmiany i uzupełnienia nie dotyczą reklamacji złożonych przed ich rozpatrzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie reklamacji stosuje się właściwe postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowienia ustawy nr 40/1964 Zb. Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie konsumenta.
 4. Warunki gwarancji określone przez sprzedającego w karcie gwarancyjnej mają pierwszeństwo przed innymi postanowieniami niniejszego regulaminu reklamacji.
 5. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w związku z rozpatrywaniem reklamacji sprzedający przetwarza jego dane osobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.farmasi.pl/ochrona-danych-osobowych/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja