Warunki handlowe i warunki reklamacji

Kategorie
 
 
 
 
 

Warunki handlowe i warunki reklamacji

FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratysława

REGON: 51 139 791

Spółka wpisana do rejestry Sądu Rejonowego: Bratysława 1, pozycja numer 123351/B

Reprezentowana przez: Mehmet Arsu, członek zarządu

Dalej tylko dostawca i niżej podpisany dystrybutor zawierają

 

Porozumienie handlowe

Dane osobowe

Przydzielony numer ID: ..............................................
Imię: ..............................................

Nazwisko: ..............................................

Ulica, nr: ..............................................

Miejscowość: ..............................................

Kod pocztowy: ..............................................

PESEL: ..............................................

REGON: ..............................................

Numer rachunku: ..............................................

NIP: ..............................................

Płatnik VAT: TAK/NIE

E-mail: ..............................................

Komórka: ..............................................
 

Dane sponsora

Numer identyfikacyjny sponsora: ..............................................

Imię: ..............................................

Nazwisko: ..............................................

I. Przedmiot porozumienia handlowego

 1. Porozumienie handlowe stanowi integralną część Umowy zakupu zawartej między dystrybutorem jako nabywcą i dostawcą jako sprzedającym, która reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron umowy w przypadku dalszej sprzedaży towaru przez dystrybutora osobom trzecim.
 2. Dystrybutorem może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna. Dystrybutor uzyska prawo dalszej sprzedaży towarów osobom trzecim po podpisaniu niniejszego porozumienia, wniesieniu opłaty rejestracyjnej, otrzymaniu numeru ID i przesłaniu oryginału niniejszego porozumienia spółce FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o., na adres: ul Branickiego 15, 02-972 Warszawa.
 3. Dystrybutor uprawniony jest do zakupu towaru od dostawcy z rabatem na podstawie warunków „Planu Marketingowego“. Dostawca nie jest zobowiązany do pokrycia ilości produktów ilością wymaganą przez dystrybutora dla jego działalności na podstawie niniejszego porozumienia. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że ilość sprzedawanych produktów jest ograniczona przez aktualny stan magazynowy i handlowy dostawcy.
 4. W wyniku podpisania niniejszego porozumienia dystrybutor nie staje się pracownikiem ani przedstawicielem dostawcy ani jego sponsora i nie ma prawa do zawierania w imieniu i na rzecz dostawcy jakichkolwiek zobowiązań prawnych, porozumień lub umów.

II. Obowiązki dystrybutora

 1. Jako niezależny dystrybutor wykonuje swoją działalność pod swoim nazwiskiem i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawa i to w szczególności, ale nie tylko Ustawą o działalności gospodarczej, Ustawą o podatku dochodowym, Ustawą o podatku od wartości dodanej, Ustawą o administracji podatków, które odnoszą się działalności handlowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do których przestrzegania jest zobowiązany - naruszenie niniejszego postanowienia uważane jest za rażące. Dystrybutor może kupować produkty od dostawcy również do użytkowania własnego, bez dalszej sprzedaży osobom trzecim.
 2. Sprzedaż towarów przez dystrybutora jest zabroniona w formie własnych sklepów internetowych, sprzedaży przez internet i p. – naruszenie niniejszego postanowienia uważane jest za rażące. Wyjątek można zatwierdzić wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody dostawcy, na podstawie jego poleceń, poprzez szablon strony udostępnionej przez dostawcę, przy przestrzeganiu firmowych wytycznych odnośnie wyglądu stron internetowych i materiałów promocyjnych i zgodnie z aktualnie obowiązującą ceną towaru na podstawie katalogu dla danego okresu. Prezentacja towaru i informowanie o możliwości współpracy handlowej z dostawcą jest dozwolona dla dystrybutorów, na przykład poprzez Facebook, Twitter, Instagram i temu podobne.
 3. Dystrybutor nie może występować w imieniu dostawcy, prezentować się w sposób taki, że reprezentuje dostawcę lub w jakikolwiek inny sposób bezpośrednio lub pośrednio wprowadzać błąd osoby trzecie, że jest dostawcą. W przypadku jakiejkolwiek prezentacji towaru przez dystrybutora zgodnie z niniejszym porozumieniem musi być jasne, że chodzi o prezentację dystrybutora, nie o prezentację dostawcy. Naruszenie niniejszego postanowienia uważane jest za rażące.
 4. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że jest w pełni odpowiedzialny za swoją działalność na podstawie niniejszego porozumienia, w szczególności ale nie wyłącznie za informacje opublikowane i/lub przekazane osobom trzecim.
 5. Dystrybutor zobowiązany jest do przestrzegania cen umownych towaru określonych przez dostawcę na podstawie oficjalnych materiałów w formie drukowanej lub elektronicznej, obowiązujących dla danego okresu. Dystrybutor zobowiązany jest do bieżącego śledzenia stron internetowych spółki, pod adresem i przy realizacji porozumienia do kierowania się również Ogólnymi warunkami handlowymi zawsze w brzmieniu aktualnym, opublikowanym pod tym adresem.
 6. Dystrybutor jest zawsze zobowiązany do informowania konsumenta końcowego o sprzedawanym towarze, w szczególności o sposobie jego użytkowania.
 7. Dystrybutor zobowiązuje się do używania wyłącznie materiałów informacyjnych i promocyjnych dostarczonych przez dostawcę.
 8. Dystrybutor ma prawo do pozyskania nowych dystrybutorów i w sten sposób zostać ich sponsorem. W takim przypadku zobowiązany jest do przeszkolenia tych nowych dystrybutorów o produktach i ich właściwościach, następnie o możliwościach i warunkach sprzedaży towarów osobom trzecim w systemie MLM i o warunkach „Plan Marketingowy“. Jest również zobowiązany do współpracy z nimi, motywowania ich i przekazywania wszelkich informacji uzyskanych od dostawcy, które pozyskuje również dzięki udziałom w seminariach firmowych. Dystrybutor nie może celowo przenosić dystrybutorów do innych struktur systemu MLM i nie może celowo przejmować nowych dystrybutorów innym dystrybutorom ani ewentualnych kandydatów na dystrybutorów.
 9. Dystrybutor, który według „Planu Marketingowego“ dostanie się na pozycję Dyrektor i wyżej nie może jednocześnie działać w innym systemie MLM. W przypadku naruszenia tego zakazu dostawca ma prawo do częściowego odstąpienia od niniejszego porozumienia. Naruszenie niniejszego postanowienia uważane jest za rażące.
 10. Dystrybutor zobowiązuje się do rozpowszechniania o spółce dostawcy, jego dystrybutorach i producentach wyłącznie takie informacje, które są kompletne zgodnie z oficjalną polityką dostawcy i oficjalnymi materiałami przez niego wydawanymi. Naruszenie niniejszego postanowienia uważane jest za rażące.
 11. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że wszystkie firmowe materiały promocyjne, fotografie, druk i również w postaci elektronicznej są wyłączną własnością niematerialną dostawcy.
 12. Przy sprzedaży produktów osobom trzecim dystrybutor zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązania na podstawie Kodeksu cywilnego i pozostałych ustaw regulujących umowy i  o wtedy, jeżeli nabywca będzie konsumentem w myśl wymienionych postanowień.
 13. Dystrybutor zobowiązany jest do niezwłocznego informowania dostawcy o jakimkolwiek nieuprawnionym lub wątpliwym działaniu innych dystrybutorów.
 14. Dystrybutor zobowiązany jest do udzielenia dostawcy i jego pracownikom wszelkiej współpracy wymaganej do realizacji niniejszego porozumienia i realizacji wzajemnej wizji działalności handlowej. Naruszenie niniejszego postanowienia uważane jest za rażące.
 15. Dystrybutor zobowiązuje się do zachowania poufności o wszystkich faktach, o których dowiedział się w związku z niniejszym porozumieniem i współpracą z dostawcą i nie może ich udostępniać lub przekazywać osobom trzecim bezpośrednio lub pośrednio w formie pisemnej lub ustnej. Naruszenie niniejszego postanowienia uważane jest za rażące.
 16. Dystrybutor odpowiada przed dostawcą za jakąkolwiek szkodę, które powstanie u dostawcy poprzez naruszenie zobowiązań ustawowych lub umownych dystrybutora.

III. Obowiązki dostawcy

 1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia dystrybutorowi wymaganych informacji o towarze, jego używaniu, cenach, warunkach handlowych i reklamacji.
 2. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia dystrybutorowi w postaci elektronicznej miesięczne zestawienie jego działalności, jeżeli powstało u niego prawo do udzielenia rabatu powyżej 10 Euro z przeglądem osiągniętych obrotów (własnych i całej grupy) i wyliczeniem rabatu na podstawie warunków „Planu Marketingowego“. Zestawienie działalności jest podstawą dla zwrotu udzielonego rabatu i dystrybutor  wyraźnie potwierdza, że zestawienie sprawdzi starannie. Reklamacje wyliczenia rabatów nie będą akceptowane po 15 dniach od przekazania zestawienia. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że rabaty będą zwrócone przelewem bankowym na rachunek dystrybutora, w przypadku niezgłoszenia rachunku, rabaty nie zostaną zwrócone, względnie może wnioskować o przeliczenie rabatów na Punkty Bonusowe i nimi zapłacić za kolejny towar w maksymalnej wysokości 50% jego wartości. Termin przekazania zestawienia określony jest najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca, termin zwrotu rabatu to 14 dni roboczych po przekazaniu zestawienia.
 3. Dostawca zobowiązuje się do udzielania dystrybutorowi rabatu na podstawie warunków „Planu Marketingowego“, rabat zostanie wypłacony dystrybutorowi, jeżeli powstało prawo do kwoty powyżej 10 Euro.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub ograniczenia udzielania rabatów dystrybutorowi w przypadku rażącego lub ponownego naruszenia warunków niniejszego porozumienia.

IV .Dane osobowe

 1. Strony przyjmują do wiadomości, że w związku z realizacją niniejszego porozumienia dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w myśl ustawy nr18/2018 Z. z. o ochronie danych osobowych i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu przepisów późniejszych (dalej tylko „Ustawa o ochronie danych osobowych“) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679“) (dalej tylko „Rozporządzenie“).
 2. W przypadku celu przetwarzania danych osobowych, którym jest stworzenie sieci dystrybutorów, dystrybutor jest pośrednikiem w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych i dane osobowe przetwarza na podstawie niniejszego porozumienia w imieniu i na rzecz dostawcy jako prowadzącego.
 3. W przypadku celu przetwarzania danych osobowych, którym jest sprzedaż towaru osobom trzecim przez dystrybutora, dostawca jest pośrednikiem w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych i dane osobowe przetwarza na podstawie niniejszego porozumienia w imieniu i na rzecz dystrybutora jako prowadzącego.
 4. Na podstawie niniejszego porozumienia przetwarzane dane osobowe w zakresie:
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • adres pobytu
  • rachunek bankowy
  • e- mail
  • numer telefonu
  • numer rachunku bankowego,
 5. Odnośnymi osobami są osoby fizyczne – dystrybutorzy lub klienci,
 6. Każdy pośrednik będzie przetwarzał dane osobowe dla prowadzącego w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
 7. Każdy pośrednik ma prawo do przetwarzania tylko tych danych osobowych, które odpowiadają celowi ich przetwarzania, przy czym w związku zobowiązany jest w szczególności, ale nie wyłącznie do:
  • przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie pisemnych poleceń prowadzącego i to również wtedy, kiedy chodzi o przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza przekazaniem na podstawie odrębnego przepisu lub umowy międzynarodowej, którą zobowiązana jest Rzeczpospolita Polska, pośrednik przy takim przekazaniu zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego o takim wymaganiu przed przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli odrębny przepis lub umowa międzynarodowa, którą zobowiązana jest Rzeczpospolita Polska, nie zabrania takiego zawiadomienia z powodów interesu publicznego,
  • informowania prowadzącego, jeżeli uważa, że polecenie prowadzącego narusza Ustawę o ochronie danych osobowych i/lub Rozporządzenie, odrębny przepis lub umowę międzynarodową, którą związana jest Republika Słowacka, które dotyczą ochrony danych osobowych,
  • po uwzględnieniu natury przetwarzania danych osobowych w jak największej mierze udzielić współpracy prowadzącemu przy pomocy odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych przy realizacji jego obowiązku do podejmowania działań na podstawie wniosku osoby, do której się to odnosi,
  • wykreślenia danych osobowych lub zwrócenia prowadzącemu danych osobowych po zakończeniu działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie decyzji prowadzącego i wykreślenia istniejących kopii, które zawierają dane osobowe, jeżeli odrębny przepis lub umowa międzynarodowa, którą związana jest Republika Słowacka nie wymaga przechowywania tych danych osobowych,
  • po zakończeniu działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie decyzji prowadzącego do wykreślenia danych osobowych lub zwrotu prowadzącemu i wykreślenia istniejących kopii, które zawierają dane osobowe, jeżeli odrębny przepis lub umowa międzynarodowa, którą związana jest Republika Słowacka nie wymaga przechowywania tych danych osobowych,
  • przekazania prowadzącemu informacji potrzebnych do wykazania spełnienia obowiązku i udzielić współpracy w ramach audyty ochrony danych osobowych i kontroli przez prowadzącego lub audytora, którego upoważnił prowadzący,
  • do dbania o to, że w wyniku przetwarzania danych osobowych nie dochodziło do ingerencji w poszanowanie człowiek i/lub prawo do ochrony prywatności osób, których to dotyczy,
  • przetwarzania danych osobowych tylko w określonych celach; dane osobowe zgromadzone dla pierwotnego celu nie mogą być przetwarzane w innych celach, jeżeli nie jest on powiązany z pierwotnym celem przetwarzania,
  • przetwarzania tylko takich danych, które swoim zakresem i treścią odpowiadają celowi ich przetwarzania i są wymagane do jego osiągnięcia,
  • zapewnienia, żeby dane osobowe były przetwarzane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, dla którego zostały zgromadzone,
  • przetwarzania wyłącznie właściwych, kompletnych i aktualnych danych osobowych w stosunku do celi i przetwarzania i dysponowania błędnymi i niekompletnymi danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem,
  • zapewniania, żeby zgromadzone dane osobowe były przetwarzane w postaci umożliwiającej identyfikację odnośnych osób w czasie nie dłuższym, niże jest to wymagane do osiągnięcia celu przetwarzania,
  • przetwarzania danych osobowych zgodnie z dobrymi obyczajami i działania w sposób, który nie jest sprzeczny z Ustawą o ochronie danych osobowych i/lub Rozporządzeniem ani innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ich nie obchodzi.
  • zlikwidowania danych osobowych po zakończeniu celu przetwarzania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i/lub Rozporządzeniem.
 8. Każdy pośrednik zobowiązany jest do podjęcia w związku z najnowszymi informacjami, kosztami wykonania działań, naturę i zakres, kontekst i cel przetwarzania danych osobowych i ryzyka z różnym prawdopodobieństwem i powagą dla praw osób fizycznych odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego dla tego ryzyka, polegającego w szczególności na podjęciu następujących działań:
  • pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
  • zapewnienie stałej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania danych osobowych,
  • proces odnowienie dostępności danych osobowych i dostęp do nich w przypadku incydentu fizycznego lub incydentu technicznego,
  • proces regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności działań technicznych organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 9. Pośrednik jest jednocześnie zobowiązany do udzielenia prowadzącemu wszelkiej współpracy przy zapewnieniu realizacji tych obowiązków przez prowadzącego.
 10. Pośrednik ma prawo dla celów realizacji niniejszego porozumienia do wykonywania wyłącznie operacji, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych. Operacjami, do których pośrednik jest uprawniony są pozyskiwanie, rejestrowanie, klasyfikowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, zmiana, wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie przez przeniesienie, rozpowszechnianie lub w inny sposób przegrupowywanie lub łączenie, ograniczenie, wykreślenia bez względu na to, czy jest wykonywane przy pomocy środków automatycznych lub nieautomatycznych.
 11. Pośrednik ma prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych innym pośrednikom tylko za wyraźną, pisemną zgodą prowadzącego.

V. Rozwiązywanie sporów

 1. Niniejsze porozumienie oparte jest o porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Białymstoku, rozstrzygającym zgodnie z przepisami prawa polskiego, Strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji.

VI. Pozostałe postanowienia

 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, ze skutecznością od dnia jego podpisania przez obie strony umowy.
 2. Dostawca ma prawo do odstąpienia w zakresie niniejszego porozumienia w przypadku rażącego naruszenia porozumienia przez dystrybutora. Odstąpienie jest skuteczne z dniem jego doręczenia dystrybutorowi, z tym dniem ustają wszelkie prawa i obowiązki dystrybutora na podstawie niniejszego porozumienia.
 3. Porozumienie może wypowiedzieć, którakolwiek strona i to zawsze pisemnie, również bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia trwa do końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie.
 4. Rozwiązanie niniejszego porozumienia nie ma wpływu na obowiązywanie Umowy zakupu.
 5. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia cała struktura dystrybutora zostanie przeniesiona pod jemu bezpośrednio przełożonego dystrybutora.
 6. Cała komunikacja pisemna stron w związku z niniejszym porozumieniem będzie przesyłana właściwej stronie na dane kontaktowe podane we wstępie porozumienia i będzie uważana za doręczoną w przypadku (a) osobistego doręczenia lub za pośrednictwem kuriera w dni odbioru przesyłki lub przez odmówienie jej przyjęcia, (b) doręczona za pośrednictwem poczty poleconej w dniu podanym na potwierdzeniu doręczenia lub przez odmówienie jej przyjęcia, (c) zwrotu przesyłki jako niedoręczonej lub w przypadku niemożliwości doręczenia przesyłki, w dniu zwrócenia przesyłki jako niedoręczonej lub (d) doręczenia e-mailem, jeżeli został przesłany do godziny 16:00 w dniu przesłania inaczej w kolejnym dniu po wysłaniu.
 7. Strony zobowiązują się do wzajemnego, pisemnego i niezwłocznego informowania o jakichkolwiek zmianach danych kontaktowy podanych w niniejszym porozumieniu. Jakakolwiek zmiana takich danych będzie zobowiązująca dla drugiej strony w momencie doręczenia pisemnej informacji, jeżeli w zawiadomieniu nie zostanie podany późniejszy czas (data).
 8. Integralną częścią niniejszego porozumienia są warunki „Planu Marketingowego“, które w trakcie obowiązywania niniejszego porozumienia mogą zostać zmienione. Dostawca zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji tekstu i warunków „Planu Marketingowego“, na co dystrybutor wyraża wyraźnie swoją zgodę. Aktualne brzmienie „Planu Marketingowego“ zostanie opublikowane na stronie internetowej www.farmasi.pl.Dystrybutor swoim podpisem potwierdza, że warunki „Planu Marketingowego“ uważnie przeczytał i nie ma do nich zastrzeżeń.

 

Strony po przeczytaniu niniejszego porozumienia potwierdzają, że jego treść, zobowiązania, oświadczenia, prawa i obowiązki są zgodne z ich prawdziwą, poważną i wolną wolą i że porozumienie zostało zawarte po wzajemnym ustaleniu, na dowód czego dołączają swoje podpisy.

 

....................................................                      ...............................................

Data, miejscowość                                                         Data, miejscowość

 

....................................................                      ..................................................

Podpis dystrybutora                                                      Podpis dostawcy / osoba upoważniona

 

 

REGULAMIN REKLAMACJI

spółki

FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o.

z siedzibą Stará Vajnorská 147, Bratysława - dzielnica Nové Mesto 831 04

REGON: 51 139 791

wpisana do Rejestru handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sro, pozycja nr: 123351/B.

E-mail: reklamacje@farmasi.com

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z postanowieniem par. 18 ust. 1 ustawy nr 250/2007 Z. z. o ochronie konsumenta i o zmianie ustawy Słowackiego Zgromadzenia Narodowego nr 372/1990 Zb. o wykroczeniach w brzmieniu przepisów późniejszych (dalej tylko „ustawa o ochronie konsumenta) spółka FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą Stará Vajnorská 147, Bratysława - dzielnica Nové Mesto 831 04, REGON: 51 139 791, rejestracja: Rejestr handlowy Sądu Rejonowego Bratysława I, dział: Sro, pozycja nr: 123351/B (dalej tylko „sprzedający") wydaje następujący regulamin reklamacji, w którym nabywcy (konsumenci) zostają poinformowani o zakresie, warunkach i sposobie składania reklamacji, włącznie z informacjami o tym, gdzie można złożyć reklamację.
 2. Poszczególne pojęcia wymienione w niniejszym regulaminie reklamacji mają, zgodnie z ustawą o ochronie konsumenta następujące znaczenie:
 • Reklamacja – skorzystanie z prawa do odpowiedzialności za wady produktu lub usługi,
 • Konsument – osoba fizyczna lub prawna, która przy zawieraniu umowy nie działa w ramach przedmiotu swojej działalności gospodarczej, ale zakupuje produkty i korzysta z usług na potrzeby osobiste lub na potrzeby członków swojego gospodarstwa domowego,
 • Sprzedający – przedsiębiorca, który konsumentowi oferuje lub sprzedaje produkty lub świadczy usługi na jego rzecz,
 • Rozpatrzenie reklamacji – zakończenie postępowania reklamacyjnego poprzez przekazanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu, wypłatę proporcjonalnego rabatu od ceny produktu, pisemne wezwanie do odbioru świadczenia lub uzasadnione odrzucenie reklamacji.
 • Cena sprzedaży - końcowa cena włącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkich pozostałych podatków za jednostkę produktu lub za określoną ilość produktu,
 • E-shop – strona internetowa www.farmasi.pl, za pośrednictwem której dochodzi do oferowania i sprzedaży produktów oferowanych przez sprzedającego,
 • Produkt – towar marki kosmetycznej FARMASI (dalej tylko „towar“).
 1. Regulamin reklamacji odnosi się do sprzedaży towaru w e-shopie sprzedającego www.farmasi.pl. Jeżeli w dalszym tekście niniejszego regulaminu reklamacji pojawia się oznaczenie „sprzedający“ to jest to spółka FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s.r.o, jeżeli w tekście pojawia się oznaczenie „nabywca“ to jest to konsument w myśl definicji wymienionej w punkcie 2. b).
 2. Regulamin reklamacji:
 • w sposób widoczny umieszczony jest na stronach e-shopu www.farmasi.pl.

 

II. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający odpowiada za wady, które posiada sprzedany towar przy jego odbiorze przez nabywcę (tj. przy odbiorze osobistym lub przy doręczeniu przesyłki zawierającej kupiony towar) lub które pojawią się w okresie gwarancji. Nabywca zobowiązany jest do obejrzenia przekazywanego towaru przed przyjęciem. Sprzedający nie odpowiada za wady, które nabywca mógł stwierdzić przy oględzinach (tzw. wady widoczne). Sprzedający za takie wady nie odpowiada nawet wtedy, jeżeli kupujący nie skorzystał z możliwości dokonania oględzin przekazywanej rzeczy.
 2. Za wadę towaru nie można uważać takiej wady, która powstała w trakcie okresu gwarancji w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania towaru lub postępowania z towarem po stronie nabywcy.
 3. Sprzedający nie odpowiada za wadę towaru, która była powodem obniżenia ceny, tj. sprzedający nie odpowiada za wadę towaru, z powodu której udzielił nabywcy rabatu. Przy rzeczach używanych nie odpowiada za wady spowodowane przez ich używanie.
 4. Sprzedający również nie odpowiada za wady towaru, które zostały spowodowane po przyjęciu towaru:
 • poprzez naturalne zużycie lub wykorzystanie,
 • w wyniku żywiołów naturalnych (np. ogień),
 • poprzez niewłaściwe użytkowanie towaru niezgodnie z celem, do którego przeznaczony jest towar,
 • poprzez niewłaściwą konserwację towaru niezgodnie z poleceniami producenta lub sprzedającego,
 • poprzez przechowywanie towaru w niewłaściwym środowisku (np. wystawiony na nadmierną wilgotność, długotrwałe promienie słoneczne, niską lub wysoką temperaturę),
 • poprzez uszkodzenie mechaniczne,
 • poprzez niefachową ingerencję (np. samowolna modyfikacja towaru).

 

III. Okres gwarancji

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
 2. Dłuższy okres gwarancji niż podany w poprzednim punkcie stosowany jest wyłącznie poprzez oświadczenie sprzedającego w karcie gwarancyjnej wystawionej nabywcy. Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę i siedzibę sprzedającego, treść gwarancji, jej zakres i warunki, długość okresu gwarancji i dane wymagane do skorzystania z gwarancji, jeżeli karta gwarancyjna nie zawiera wszystkich wymaganych danych, nie powoduje to nieważności gwarancji. W pozostałych przypadkach sprzedający zobowiązany jest do wystawienia karty gwarancyjnej wyłącznie na wniosek nabywcy, jeżeli natura sprawy to umożliwia, w miejsce karty gwarancyjnej wystarczy wystawienie dowodu zakupu.
 3. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od momentu odbioru towaru przez nabywcę. W przypadku rozpatrzenia reklamacji poprzez naprawę, okres od złożenia reklamacji do czasu, kiedy nabywca był uprawniony po zakończeniu do odbioru rzeczy, wliczany jest do okresu gwarancji. W przypadku wymiany towaru w wyniku reklamacji, jeżeli dojdzie do wymiany towaru, okres gwarancji rozpocznie swój bieg ponownie po odbiorze nowego towaru.
 4. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru, dla których obowiązuje okres gwarancji, ustaną, jeżeli nie zostały zastosowane w okresie gwarancji.

 

IV. Wykorzystanie odpowiedzialności za wady (reklamacja)

 1. Reklamację składa się u sprzedającego odsyłając reklamowaną przesyłkę rejestrowaną za potwierdzeniem nadania, (nie za pobraniem) na Farmasi Cosmetics Slovakia, Relaksowa 27, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Nabywca musi reklamować wady u sprzedającego bez zbędnej zwłoki po tym, jak miał możliwość obejrzenia towaru. Nabywca musi zgłosić wadę najpóźniej w terminie 24 miesięcy od odbioru towaru, jeżeli w tym terminie nie zgłosi wady, prawo do reklamacji ustanie.
 3. Przy reklamacji należy wraz z towarem przesłać / dowód zakupu z widoczną ceną zakupu, (tj paragon), ewentualnie kartę gwarancyjną, jeżeli została wystawiona – bez tych dokumentów towar nie zostanie przyjęty do reklamacji.

 

V. Obowiązki sprzedającego w przypadku reklamacji

 1. Jeżeli nabywca w sposób właściwy złoży reklamację, sprzedający, względnie przez niego upoważniona osoba pouczy nabywcę o prawach wymienionych w następującym artykule niniejszego regulaminu reklamacji.
 2. Sprzedający zobowiązany jest wystawić potwierdzenie zawierające datę wpłynięcia reklamacji. Jeżeli reklamacja została złożona za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji, sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego potwierdzenie nabywcy przyjęcia złożonej reklamacji, jeżeli nie jest to możliwe nabywca musi potwierdzenie doręczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji, potwierdzenie przyjęcia złożonej reklamacji nie musi zostać doręczone, jeżeli nabywca ma możliwość wykazania złożenia reklamacji w inny sposób.
 3. Na podstawie decyzji nabywcy, którą podejmuje na podstawie swoich praw, sprzedający zobowiązany jest do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji i to w następujących terminach:
 •  
 • w skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji,
 • w uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeżeli wymagana jest skomplikowana ocena techniczna stanu produktu, najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 1. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji sprzedający rozpatrzy reklamację w następujących terminach:
 • natychmiast,
 • w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji,
 1. Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia pisemnego dokumentu o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji,
 2. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub ma prawo do wymiany produktu na nowy produkt.
 3. Jeżeli złożył reklamację produktu w czasie pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedający może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie tylko na podstawie specjalistycznej oceny, bez względu na wynik oceny specjalistycznej od nabywcy nie można wymagać pokrycia kosztów oceny specjalistycznej ani innych kosztów związanych z oceną specjalistyczną.
 4. Jeżeli nabywca złożył reklamację po 12 miesiącach od zakupu i sprzedający ją odrzucił, osoba, która rozpatrzyła reklamację zobowiązana jest w dokumencie o rozpatrzeniu reklamacji podać, komu nabywca może wysłać produkt do oceny specjalistycznej. Jeżeli produkt został wysłany do oceny specjalistycznej do określonej osoby, koszty oceny specjalistycznej, jak i wszystkie pozostałe z tym związane poniesione koszty pokrywa sprzedający bez względu na wynik oceny specjalistycznej. Jeżeli nabywca w ocenie specjalistycznej wykaże odpowiedzialność sprzedającego za wadę, może ponownie złożyć reklamację; w czasie oceny specjalistycznej okres gwarancji zostaje zatrzymany. Sprzedający zobowiązany jest do opłacenia nabywcy w terminie 14 dni od ponownego złożenia reklamacji wszystkich kosztów oceny specjalistycznej, jak również wszystkich z tym związanych celowo poniesionych kosztów. Ponownie złożonej reklamacji nie można odrzucić.

 

VI. Prawa nabywcy w przypadku właściwie złożonej reklamacji

 1. Jeżeli chodzi o wadę, którą można usunąć, nabywca ma prawo do tego, żeby została bezpłatnie, terminowo i odpowiednio usunięta. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Nabywca zamiast skorzystać z możliwości usunięcia wady, może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wymianę artykułu lub w przypadku, gdy wada dotyczy jedynie jednego z elementów zamówienia tj jednego z zakupionych produktów, pod warunkiem, iż nie spowoduje to nieadekwatnych do wartości wadliwego towaru lub stopnia wadliwości kosztów dla sprzedającego.. Sprzedający może zawsze zamiast usunięcia wady rzecz wadliwą za sprawną, jeżeli u nabywcy nie powoduje to poważnych probelmów
 2. Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunąć i która broni w tym, żeby rzecz można było właściwie użytkować jak rzecz bez wady, nabywca ma prawo do wymiany rzeczy lub ma prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli chodzi o inne wady niemożliwe do usunięcia, nabywca ma prawo do odpowiedniego rabatu od ceny rzeczy.
 4. Jeżeli rzecz sprzedawana za niższą cenę lub używana rzecz ma wadę, za którą odpowiada sprzedający, nabywca zamiast prawa do wymiany rzeczy ma prawo do odpowiedniego rabatu.
 5. Nabywca ma prawo do zapłacenia niezbędnych kosztów, które powstaną po jego stronie w związku z złożeniem reklamacji. Z tego prawa należy skorzystać u sprzedającego najpóźniej w terminie, w jakim należy określić wady, inaczej prawo ustaje.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 1.8.2018
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu reklamacji; zmiany i uzupełnienia nie dotyczą reklamacji złożonych przed ich rozpatrzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie reklamacji stosuje się właściwe postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowienia ustawy nr 40/1964 Zb. Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie konsumenta.
 4. Warunki gwarancji określone przez sprzedającego w karcie gwarancyjnej mają pierwszeństwo przed innymi postanowieniami niniejszego regulaminu reklamacji.
 5. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w związku z rozpatrywaniem reklamacji sprzedający przetwarza jego dane osobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.farmasi.pl/ochrona-danych-osobowych/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja